ਜਿਸ ਬੋਰਵੈਲ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਸੀ ਫਤਿਹਵੀਰ ਉਸੇ ਵਿੱਚੋ ਕੱਢਿਆ ਬਾਹਰ

The song of ਜਿਸ ਬੋਰਵੈਲ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਸੀ ਫਤਿਹਵੀਰ ਉਸੇ ਵਿੱਚੋ ਕੱਢਿਆ ਬਾਹਰ please buy the original song to support author or singer of this song by Mp3Rai.info